WETTELIJKE MEDEDELINGEN

SITEPRESENTATIE

Verantwoordelijke entiteit

De website www.bioqlim.lu wordt gepubliceerd door INSIDE COMMUNICATION - Les Sudistes Sàrl (hierna "INSIDE COMMUNICATION" genoemd), waarvan het hoofdkantoor is gevestigd te 43-45, Zone OP Zaemer, L-4959 Bascharage (G.D. Luxemburg) en die is ingeschreven in het handels- en ondernemingsregister van Luxemburg onder nummer B133630 (BTW: LU22170304).

INSIDE COMMUNICATION is de uitgever, maar is niet verantwoordelijk voor de informatie die het bevat. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de eigenaar, BIOQLIM S.a R.l.-S (hierna BIOQLIM S.a R.l.-S), waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in Rue de Mersch 1, L-7470 Saeul en die is geregistreerd in het Luxemburgse handels- en bedrijvenregister onder nummer B231325 (BTW: LU30900788).

Beheer en hosting

Ontwerp, creatie en webmaster: INSIDE COMMUNICATION

Hosting: De site wordt gehost door OVH SAS, met maatschappelijke zetel te 2 Rue Kellermann, 59100 Roubaix (Frankrijk) en geregistreerd bij het Franse handels- en ondernemingsregister onder nummer RCS Lille Métropole 424 761 419 00045 (BTW: FR22424761419).

GEBRUIK VAN INFORMATIE - INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Foto's en teksten: de foto's worden geleverd door BIOQLIM S.a R.l.-S, gekocht bij Shutterstock of bestaan uit rechtenvrije foto's. Teksten worden geleverd door BIOQLIM S.a R.l.-S.

BIOQLIM S.a R.l.-S bezit de gebruiksrechten en/of is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de site, met name de teksten en afbeeldingen.

Elke gehele of gedeeltelijke reproductie, weergave of verspreiding van de inhoud van deze site op om het even welke drager of met om het even welk procedé vormt een inbreuk en is verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van BIOQLIM S.a R.l.-S.

Handelsmerken: de bedrijfsnamen, handelsmerken en onderscheidende tekens die op de site worden weergegeven, zijn beschermd door het merkenrecht. De reproductie of weergave van alle of een deel van de bovengenoemde tekens is strikt verboden en vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van het handelsmerk.

Alle handelsmerken of handelsnamen die op de website voorkomen en die niet van BIOQLIM S.a R.l.-S of INSIDE COMMUNICATION zijn, vallen onder een gebruiksrecht.

Elke reproductie, representatie, gebruik, aanpassing of wijziging van een van de bovengenoemde handelsmerken en handelsnamen zonder voorafgaande toestemming van BIOQLIM S.a R.l.-S is strikt verboden en zou een inbreuk op het handelsmerk vormen.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE SITE EN AANSPRAKELIJKHEID

De gebruikers van de website www.bioqlim.lu aanvaarden onvoorwaardelijk dat elke toegang tot of elk gebruik van de site op eigen risico gebeurt en in overeenstemming is met deze gebruiksvoorwaarden. Aangezien deze voorwaarden op elk moment kunnen worden gewijzigd of aangevuld, wordt gebruikers aangeraden ze regelmatig te raadplegen.

INSIDE COMMUNICATION is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van de site, met name in verband met de onderbreking, stopzetting of slechte werking van de site die met name het gevolg zou kunnen zijn van de stopzetting voor onderhoud of reparatie van het computersysteem, technische storingen of overbelasting van het netwerk, nalatigheid of fouten van leveranciers, internetdiensten of een derde, alsmede een virus van het internet.

De website www.bioqlim.lu wordt regelmatig bijgewerkt door INSIDE COMMUNICATION op basis van door BIOQLIM S.a R.l.-S. verstrekte informatie.

Contractuele beperkingen op technische gegevens: INSIDE COMMUNICATION en BIOQLIM S.a R.l.-S kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele materiële schade die verband houdt met het gebruik van de site. Bovendien verbindt de gebruiker van de site zich ertoe de site te bezoeken met recente, virusvrije apparatuur en met een up-to-date browser van de laatste generatie.

Hyperlinks naar andere websites: de website www.bioqlim.lu kan links naar andere sites bevatten. Wij streven ernaar alleen links te plaatsen naar sites die onze hoge normen van vertrouwelijkheid delen. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere sites, noch voor hun persoonlijke informatiepraktijken.

Hyperlinks vanaf andere websites naar www.bioqlim.lu: INSIDE COMMUNICATION en BIOQLIM S.a R.l.-S zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor hyperlinks vanaf websites van derden. Voor elke hypertekstlink naar de site www.bioqlim.lu of www.inside-communication.lu moet vooraf schriftelijk en uitdrukkelijk toestemming zijn verkregen van respectievelijk BIOQLIM S.a R.l.-S of INSIDE COMMUNICATION.

Beperking van aansprakelijkheid: een contactformulier is beschikbaar voor gebruikers. In voorkomend geval behoudt BIOQLIM S.a R.l.-S zich het recht voor om de gebruiker burgerlijk en/of strafrechtelijk aansprakelijk te stellen, met name in het geval van berichten van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische aard, ongeacht het gebruikte medium (tekst, foto's, enz.).

BESCHRIJVING VAN GELEVERDE DIENSTEN

Het doel van de website www.bioqlim.lu is om informatie te verstrekken over alle activiteiten van BIOQLIM S.a R.l.-S..

INSIDE COMMUNICATION spant zich in om de informatie op de website www.bioqlim.lu zo nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Zij kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor omissies, onnauwkeurigheden of het niet bijwerken van de informatie, ongeacht of dit haar schuld is of die van derde partners die de informatie verstrekken.

Alle informatie op de website www.bioqlim.lu wordt alleen als richtlijn gegeven en kan worden gewijzigd. Bovendien is de informatie op de website www.bioqlim.lu niet volledig. Er kunnen wijzigingen zijn aangebracht sinds de informatie online is gezet.

BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Gebruik van cookies: het surfen op de website www.bioqlim.lu kan leiden tot de installatie van cookie(s) op de computer van de gebruiker. Een cookie is een klein bestand waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat informatie registreert over het surfen van een computer op een site. De gegevens die op deze manier worden verkregen, zijn bedoeld om latere bezoeken aan de site te vergemakkelijken en worden ook gebruikt om bezoekersaantallen te meten.

De weigering om een cookie te installeren kan de toegang tot bepaalde diensten onmogelijk maken. Gebruikers kunnen echter de installatie van bepaalde cookies weigeren via de module die bij hun eerste bezoek wordt aangeboden. Hun keuze om cookies te aanvaarden of te weigeren wordt gedurende één jaar bewaard.

Verzamelen en beheren van persoonsgegevens :

BIOQLIM S.a R.l.-S verbindt zich ertoe te waarborgen dat de persoonlijke gegevens van de gebruikers van de website www.bioqlim.lu die via de contactformulieren van de website of op een andere manier worden verstrekt, worden verzameld met het oog op de verwerking van de aanvragen en de commerciële relatie die daaruit kan voortvloeien, en worden gebruikt in overeenstemming met de geldende Europese regelgeving betreffende de verwerking en bescherming van persoonsgegevens, met inbegrip van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens van Europese burgers.

BIOQLIM S.a R.l.-S verbindt zich ertoe te garanderen dat persoonlijke gegevens niet aan onbevoegde derden worden meegedeeld.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Op deze wettelijke kennisgeving is Luxemburgs recht van toepassing. In geval van een geschil zijn uitsluitend de Luxemburgse rechtbanken bevoegd.

LEXICON

Gebruiker: Internetgebruiker die verbinding maakt met de website www.bioqlim.lu.

De website: www.bioqlim.lu

Persoonsgegevens: "elke informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; een "identificeerbare natuurlijke persoon" is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator, of van een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit" volgens Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016.